Visi

Beraqidah Aswaja, Berwawasan Global dan Berkarakter Ramah Anak dan Anti Bullying

Pesantren Ramah Anak Dan Anti Bullying

Misi

Mendidik santri mampu membaca kitab kuning berbasis Ramah Anak dan Anti Bullying, mampu berbahasa asing(Arab dan Inggris) dan Berakhlakul karimah.

Pondok Pesantren Assaidiyyah 2

Pondok Pesantren As-sa’idiyyah 2 mempunyai berbagai macam keunggulan, tidak hanya bahasa dan kitab kuning yang menjadi ciri khasnya akan tetapi Ekstrakulikuler pun menjadi keunggulan diantaranya Pidato dua bahasa, Qiro’ah, Banjari dan kaligrafi.

Kitab-kitab dasar yang dipelajari para santri sehari-harinya mencakup ilmu fiqih (sulam taufiq, mabadi’ fiqhiyyah) ilmu Tauhid (aqidatul awam) ilmu Hadits (Arbain Nawawi, Bulughul Marom) ilmu Akhlaq (Alala, Taisirul Khollaq, Ta’limul Muta’alim) ilmu Nahwu/Shorof (Kitab Amtsilati) dll. Dan kitab-kitab lanjutan yang dipelajari para santri sehari-harinya mencakup ilmu Tafsir (Al-Jalalin, Al-Munir, dan Rowaiyul Bayan As-Shobuniy) ilmu Fiqih (Fathul Qorib dan Fathul Mu’in) ilmu Tasawuf (Bidayatul Hidayah Al-Ghozali dan Ihya Ulumidin Al-Ghozali) ilmu Tauhid (Fathul Majid), dan lainnya.

Informasi Terbaru

kegiatan santri dipondok

14 March 2021  

Amtsilati

14 March 2021  

Quotes

144
Santri Putra
16
Ustadz
128
Santriwati
11
Ustadzah